Eventuell åpningsbalanse

Dersom én eller flere av stiftere skal yte innskudd med andre eiendeler enn  
penger (samvirkeloven § 11), kan dette som eksempel oppgis i stiftelsesdokumentet slik:


A skal yte (en del av) sitt innskudd ved å overdra eiendommen X / virksomheten Y, overensstemmende med avtale datert ……, som er vedlagt stiftelsesdokumentet som vedlegg….. . 

I henhold til avtalen skal verdien av eiendommen X / virksomheten Y som innskudd settes til kr .............… Overtagelse skal skje den ...............  

Stifterne har utarbeidet og datert en åpningsbalanse. Balansen er vedlegg til stiftelsesdokumentet. 
De økonomiske forholdene, herunder størrelsen av andelskapitalen, antatte etablerings- og driftskostnader bør stifterne drøfte i tilknytning til dette punktet i stiftelsesdokumentet.