Krav til vedtekter

Alle samvirkeforetak skal ha juridisk bindende vedtekter som regulerer virksomheten.


Vedtektene skal være i samsvar med samvirkeloven. Vedtektene er det viktigste dokumentet for informasjon om foretakets formål, innhold og organisering.

Samvirkeloven §  10 inneholder minimumskrav til vedtekter:

 • Foretakets navn
 • Kommunen der foretaket har sitt forretningskontor
 • Hva slags virksomhet foretaket skal drive
 • Størrelsen på  eventuelle andelsinnskudd, om de skal forrentes, og om de skal betales  tilbake ved utmelding
 • Om det skal betales medlemskontingent
 • Hvordan årsoverskuddet skal kunne anvendes
 • Antall eller det laveste og høyeste antall styremedlemmer
 • Hvilke saker som skal opp på årsmøtet
 • Hvordan nettoformuen skal fordeles ved oppløsning 

Som oftest bør vedtektene være noe mer omfattende, avhengig av hvilke bestemmelser det enkelte foretak mener det er behov for. Mange vil f.eks. normalt vurdere om det vil være aktuelt å vedtektsfeste andre bestemmelser som loven gir åpning for, så som:

 • Eventuelle vilkår for medlemskap, jf. samvirkeloven § 14
 • Medlemmenes rettigheter og plikter, jf. §§ 15 og 16
 • Eventuelle muligheter for overgang av medlemskap, jf. § 20
 • Eventuell bestemmelse om at medlemmer skal kunne ha flere enn én stemme, jf. § 38
 • Strengere flertallskrav ved vedtektsendringer enn lovens krav om 2/3, jf. § 54
 • Eventuell annen valgperiode for styremedlemmene enn lovens mal, jf. § 70
 • Eventuelt strengere flertallskrav ved oppløsing, jf. § 127 

 

Vedtektene bør være tydelige og presise, men for detaljerte eller for strenge 
vedtekter kan sette begrensninger i forhold til fleksibilitet og videre utviklingsmuligheter for virksomheten. 

 

Vedtektene må  ikke være i strid med ufravikelige regler i loven. Dette gjelder for eksempel vedtektsbestemmelser som innskrenker medlemmenes lovfestede rettigheter (stemmerett, økonomiske rettigheter mv.).