Fra BA eller økonomisk forening til SA

BA-selskaper og foreninger som faller inn under samvirkelovens definisjon, og som ble etablert før samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008, har hatt en frist på fem år for å tilpasse seg samvirkeloven og få betegnelsen SA. 

Selv om noen er "på overtid" i forhold til lovens frist, er det fortsatt samme framgangsmåte som gjelder ved tilpasning.

Mye av informasjonen her gjelder også for de som for første gang skal registrere virksomhet som faller inn under samvirkeloven. Det gjelder f.eks. gamle andelslag eller økonomiske foreninger som ut fra krav i hvitvaskingsbestemmelsene får beskjed om å skaffe seg organisasjonsnummer.


  • Hvordan vet vi om virksomheten er et samvirkeforetak (SA)?

Det kan i blant være vanskelig å vite om BA-selskaper, andelslag og enkelte foreninger faller inn under samvirkeloven eller ei.Mest sannynlig er det tilfelle dersom virksomheten har et formål og en innretning som fremmer medlemmenes økonomiske interesser gjennom kjøp, salg, e.l., eller at medlemmene minimum får tilgang til et gode av økonomisk verdi. Den formelle definisjonen av samvirkeforetak (SA) finnes i samvirkelovens § 1 (lovdata.no)

  • Informasjon fra Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene har tidligere sendt ut brev til alle BA-selskaper, alle foreninger som er registrert i Foretaksregisteret, samt til utvalgte foreninger i Enhetsregisteret, basert på næringskoder. Brevene gir god informasjon om hva som må endres og hva som må meldes. Kopi av brevene fra Brønnøysundregistrene finner du i høyre felt.  

  • Samvirkeloven

En må også sette seg inn i samvirkeloven, bl.a. dens minimumskrav til vedtekter (§10), samt hvilke muligheter loven gir. Samvirkeloven finnes bl.a. elektronisk på Lovdata, Lov om samvirkeforetak (lovdata.no)

  • Råd og tips for arbeidet

Det er selvsagt ingen fast prosedyre for hvordan tilpasningsprosessen skal utføres. Vi har utarbeidet noen råd og tips til hvordan en kan komme i gang med arbeidet. Notatet kan lastes ned fra høyre felt.


Gammelt andelslag som skal registreres for første gang

Det finnes en del små, gamle andelslag som hittil ikke har vært registrert i Brønnøysundregistrene, dvs. ikke har hatt organisasjonsnummer. Mange av disse får nå beskjed, f.eks. fra sin lokale bank, om at de må ha organisasjonsnummer. De aller fleste gamle andelslag har et formål og en innretning som gjør at de faller inn under samvirkeloven, men det er likevel klokt å gjøre en vurdering. Se avsnittet ovenfor Hvordan vet vi om virksomheten er et samvirkeforetak (SA)?

  • Hva må dokumenteres?

Ettersom slike andelslag har vært i virksomhet i mange år, er det selvsagt ikke behov for å gå veien om stiftelse av et SA. - En må bare sørge for å tilpasse vedtektene til samvirkeloven og få disse godkjent i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Ved innsending av de nye vedtektene til Brønnøysundregistrene (se nedenfor), legger en ved dokumentasjon på at andelslaget har vært i virksomhet tidligere. Slik dokumentasjon kan være det opprinnelige stiftelsesdokumentet, eksempel på gamle vedtekter og/eller noen eksempler av årsmøte- og/eller styreprotokoller. Det er ikke krav til omfattende dokumentasjon, men Brønnøysundregistrene må ha sikkerhet for at det ikke dreier seg om en helt ny virksomhet.

  • Råd og tips for arbeidet?

Se ellers notatet som kan lastes ned fra høyre felt. Den praktiske prosessen for denne type andelslag er i mangt og mye lik den som gjelder for registrerte BA-selskapers tilpasning til samvirkeloven.

  • Nå mulighet for innsending via Altinn 

I utgangspunktet aksepterer ikke Altinn en stiftelsesdato som er eldre enn tre måneder. Det har betydd at gamle andelslag hittil har måttet sende inn Samordnet registermelding, del 1 på papir. Brønnøysundregistrene ser imidlertid fordelen av at flest mulig kan bruke Altinn, og Registerforvaltningen melder nå følgende:
"Samvirkelag/andelslag som er stiftet før 01.01.2008 kan fremdeles melde seg til Foretaksregisteret som SA, men vil ikke kunne melde den opprinnelige stiftelsesdatoen på grunn av en sperre i den elektroniske meldingsløsningen. Disse kan i stedet melde en dato innenfor tre måneder, og forklare dette og dokumentere den opprinnelige stiftelsesdatoen i eget vedlegg til meldingen. Foretaksregisteret kan ut fra dette korrigere datoen ved registreringen."  En praktisk og brukervennlig forenkling!


Mer informasjon?
Mer informasjon om samvirkeforetakets særpreg, krav til vedtekter, m.v. finnes også i veiledningsheftet Vi starter samvirkeforetak. Se høyre felt. Og selvsagt, om dere har spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss.