Fra BA eller økonomisk forening til SA

BA-selskaper og foreninger som faller inn under samvirkelovens definisjon, og som ble etablert før samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008, hadde en frist på fem år for å tilpasse seg samvirkeloven og få betegnelsen SA. Selv om noen er "på overtid" i forhold til fristen, er det fortsatt samme framgangsmåte som gjelder ved tilpasning.

Mye av informasjonen under gjelder også for de som for første gang skal registrere gamle virksomheter som faller inn under samvirkeloven. Det vil si gamle andelslag og økonomiske foreninger som ut fra krav i hvitvaskingsbestemmelsene må skaffe seg organisasjonsnummer.


  • Hvordan vet vi om virksomheten er et samvirkeforetak (SA)?

Det kan i blant være vanskelig å vite om BA-selskaper, andelslag og enkelte foreninger faller inn under samvirkeloven eller ei.Mest sannynlig er det tilfelle hvis virksomheten har et formål og en innretning som fremmer medlemmenes økonomiske interesser gjennom kjøp, salg, e.l., eller at medlemmene minimum får tilgang til et gode av økonomisk verdi. Den formelle definisjonen av samvirkeforetak (SA) finnes i samvirkelovens § 1 (lovdata.no)

  • Informasjon fra Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene har tidligere sendt ut brev til alle BA-selskaper, alle foreninger som er registrert i Foretaksregisteret, samt til utvalgte foreninger i Enhetsregisteret, basert på næringskoder. Brevene gir god informasjon om hva som må endres og hva som må meldes. Kopi av brevene fra Brønnøysundregistrene finner du i høyre felt.  

  • Samvirkeloven

En må også sette seg inn i samvirkeloven, bl.a. dens minimumskrav til vedtekter (§10), samt hvilke muligheter loven gir når det gjelder vedtektsfrihet på en del områder. Samvirkeloven finnes bl.a. elektronisk på Lovdata, Lov om samvirkeforetak (lovdata.no)

  • Råd og tips for arbeidet

Det er ingen fast prosedyre for hvordan tilpasningsprosessen skal utføres. Vi har utarbeidet noen råd og tips til hvordan en kan komme i gang med arbeidet. Notatet kan lastes ned fra høyre felt.
 

Gammel virksomhet som skal registreres for første gang

Det finnes en del andelslag som hittil ikke har vært registrert i Brønnøysundregistrene, dvs. ikke har hatt organisasjonsnummer. Mange av disse får beskjed, f.eks. fra sin lokale bank, om at de må ha organisasjonsnummer. De aller fleste gamle andelslag har et formål og en innretning som gjør at de faller inn under samvirkeloven, men det er likevel klokt å gjøre en vurdering. Se avsnittet ovenfor Hvordan vet vi om virksomheten er et samvirkeforetak (SA)?

  • Hva må dokumenteres?

Da andelslaget har vært i virksomhet i mange år, er det selvsagt ikke behov for å gå veien om stiftelse av et SA. En må imidlertid sørge for å tilpasse vedtektene til samvirkeloven og få disse godkjent i et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Ved innsending av de nye vedtektene til Brønnøysundregistrene (se nedenfor), må en legge ved dokumentasjon på tidligere virksomhet. Slik dokumentasjon kan være det opprinnelige stiftelsesdokumentet, gamle vedtekter og/eller noen eksempler av årsmøte- og/eller styreprotokoller. Det er ikke krav til omfattende dokumentasjon, men Brønnøysundregistrene må ha sikkerhet for at det ikke dreier seg om en helt ny virksomhet.

  • Råd og tips for arbeidet?

Se notatet som kan lastes ned fra høyre felt. Den praktiske prosessen for denne type andelslag er i mangt og mye lik den som gjelder for registrerte BA-selskapers tilpasning til samvirkeloven.

  • Mulighet for bruk Altinn også for førstegangsregistrering av gammel virksomhet

I utgangspunktet aksepterer ikke Altinn en stiftelsesdato som er eldre enn tre måneder, jf. samvirkelovens § 12. Det betydde tidligere at gamle andelslag måtte sende inn Samordnet registermelding, del 1 på papir. Brønnøysundregistrene ser imidlertid fordelen av at flest mulig kan bruke Altinn, og Registerforvaltningen melder derfor at:
"Samvirkelag/andelslag som er stiftet før 01.01.2008 kan fremdeles melde seg til Foretaksregisteret som SA, men vil ikke kunne melde den opprinnelige stiftelsesdatoen på grunn av en sperre i den elektroniske meldingsløsningen. Disse kan i stedet melde en dato innenfor tre måneder, og forklare dette og dokumentere den opprinnelige stiftelsesdatoen i eget vedlegg til meldingen. Foretaksregisteret kan ut fra dette korrigere datoen ved registreringen."  En praktisk og brukervennlig forenkling!
 

Mer informasjon?

Mer informasjon om samvirkeforetakets særpreg, krav til vedtekter, m.v. finnes også i veiledningsheftet Vi starter samvirkeforetak. Se høyre felt. Og selvsagt, om dere har spørsmål, er det bare å ta kontakt med Samvirkesenteret!