Glimt fra fagseminaret om co-operative goverance


Et budskap fra professor Johnston Birchall var at det finnes ingen felles mal for styring og ledelse i SA, men god styring består av tre elementer: Medlemsinnflytelse, representasjon og ekspertise.

Professor Birchall fra University of Stirling har vært sentral i internasjonal samvirkeforskning i en årrekke, og har bl.a. studert 60 av de aller største samvirkeforetak i verden for å se om det er spesielle utfordringer med styring og ledelse i store samvirkeforetak. 

Birchalls innledning ble supplert med presentasjoner fra TINE, Coop og OBOS for å vise praksis for styring og ledelse i samvirkeforetak med ulike formål, størrelse, oppbygning og historie.

Professor Tom Johnstad, NTNU i Gjøvik, innledet med å vise til at finanskrisen i 2008 førte til økende interesse for corporate governance generelt. Interessen for co-operative governance har også økt, bl.a. fordi samvirkeforetak innen bank og finans klarte seg bedre gjennom krisen enn kapitalbaserte og kapitalorienterte selskaper. 

Fagseminaret var ledd i våre medlemsrettede tilbud.  

Glimt fra seminaret: 

    

Styreleder Trond Reierstad                                                          Organisasjons- og medlemsdirektør Geir Jostein Dyngeseth
TINE SA                                                                                       Coop Norge SA
 

    

Konserndirektør økonomi og finans Ove. B. Haupberg, OBOS         Professor Johnston Birchall, University of Stirling, Skottland
 

På sin plass med en takk!
Fra v. Tom Johnstad, Johnston Birchall, Ove B. Haupberg, Trond Reierstad og Geir Jostein Dyngeseth med Samvirkesenterets May Woldsnes

Alle foto: Henning Lauridsen, NBBL