Lovens innhold

Her finner du en kort oversikt over innholdet i samvirkeloven med henvisning til de aktuelle kapitler og paragrafer.


Kapittel 1: Innledende bestemmelser
Kapittel 2: Stiftelse av foretaket
Kapittel 3: Medlemskap i samvirkeforetak
Kapittel 4: Økonomiforhold
Kapittel 5: Årsmøtet o.a.
Kapittel 6: Ledelsen av foretaket
Kapittel 7: Revisjon
Kapittel 8: Fusjon
Kapittel 9: Fisjon
Kapittel 10: Oppløsning
Kapittel 11: Omdanning til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap
Kapittel 12: Skadebot med mer
Kapittel 13: Rettergangsregler
Kapittel 14: Iverksettelse av overgangsregler. Endringer i andre lover


Kapittel 1: Innledende bestemmelser,
§§ 1 - 7

Kapitlet inneholder blant annet den grunnleggende definisjon av samvirkeforetak. Ved utforming av formål og innretning på virksomheten, må det tas hensyn til lovens samvirkedefinisjon. Denne bestemmer hva som faller inn under og hva som faller utenfor samvirkeloven.

Kapitlet inneholder også henvisning til muligheter for å fravike loven (§ 2) og fastslår at medlemmene ikke hefter for foretakets forpliktelser utover verdien av eventuelt innskutt kapital (begrenset ansvar).  


Kapittel 2: Stiftelse av foretaket,
§§ 8 - 13

Kapitlet beskriver hvem som kan stifte og være medlem av et samvirkeforetak, krav til innhold i stiftelsesdokument og minimumskrav til vedtekter. Prosedyre og frister for registrering av foretaket er også tatt med her. 


Kapittel 3: Medlemskap i samvirkeforetak,
§§ 14 – 24

Kapitlet definerer medlemmenes rettigheter og plikter, prosedyre for innmelding og utmelding, mulighet for overføring og pantsetting av medlemskap, samt bestemmelser knyttet til utestengning ved mislighold fra medlemmet eller mulighet for umiddelbar utmelding og utløsning ved mislighold fra foretaket. 


Kapittel 4: Økonomiforhold,
§§ 25 – 34

Kapitlet omfatter bl.a. bestemmelser om krav til egenkapital, muligheter for anvendelse av årsoverskuddet, mulig forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti, samt bestemmelse om utdelingsskranke knyttet til krav til forsvarlig egenkapital.


Kapittel 5: Årsmøtet o.a.,  
§§ 35 – 63

Kapitlet definerer blant annet årsmøtets status, det vil si som foretakets øverste myndighet, og fastsetter krav til innkalling og gjennomføring av ordinært og ekstraordinært årsmøte, medlemmenes rettigheter, samt regler for flertallskrav ved avstemninger generelt og ved vedtektsendringer spesielt. Kapitlet omhandler også foretaksorganene representantskap og kontrollkomité, som er to organ som foretakene selv kan velge om de vil ha.  


Kapittel 6: Ledelsen av foretaket,  
§§ 64 – 96

Her finnes bestemmelser om valg av styremedlemmer og tilsetting av daglig leder, hvilket ansvar og myndighet henholdsvis styret og daglig leder har, inkludert bestemmelser om hvem som har fullmakt til å tegne foretaket. 


Kapittel 7: Revisjon,
§§ 97 – 101

Kapitlet omhandler prinsipper og prosedyre for valg av revisor, krav til revisjonsmelding og revisors plikt og rett til delta i årsmøtet. 


Kapittel 8: Fusjon,
§§ 102 – 118

Kapitlet omhandler definisjon av fusjonsbegrepet, krav til vedtak om fusjon og prosedyre for forberedelse og for gjennomføring av fusjonen. Kapitlet har også regler om fordeling av fusjonsvederlag.  


Kapittel 9: Fisjon,
§§ 119 – 126

Tilsvarende innhold som for fusjon.  


Kapittel 10: Oppløsning,
§§ 127 – 144

Kapitlet omfatter krav til vedtak om oppløsning, prosedyrer for frivillig eller tvungen avvikling, prinsipper for utdeling til medlemmene, eller annen disponering av gjenværende midler etter at alle forpliktelser er dekket. 


Kapittel 11: Omdanning til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap,
§§ 145 – 152

Kapitlet omhandler begrepet omdanning, flertallskrav ved vedtak om omdanning, planlegging, gjennomføring og melding om omdanningsprosessen. Kapitlet har også regler om fordeling av aksjer på medlemmene i det samvirkeforetaket som omdannes,


Kapittel 12: Skadebot med mer,
§§ 153 – 159

Kapitlet omfatter bl.a. ledelsens erstatningsansvar, krav til vedtak om å fremme krav ved skade, og bestemmelser om ansvarsfritak.


Kapittel 13: Rettergangsregler,
§§ 160 – 161 

Kapitlet definerer prosedyre ved rettssak mellom foretaket og styret. 


Kapittel 14: Iverksettelse av overgangsregler. Endringer i andre lover,
§§ 162 - 164

Kapitlet fastslår bl.a. at eksisterende samvirkeforetak har en frist på fem år fra lovens ikrafttreden for å tilpasse vedtektene til loven.